Houndour (Crimson Invasion 58/111)

Expansion

Crimson Invasion Crimson Invasion - 58/111

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou