Chimchar (Ultra Prism 21/156)

Expansion

Ultra Prism Ultra Prism - 21/156

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou