Electabuzz (Ultra Prism 43/156)

Expansion

Ultra Prism Ultra Prism - 43/156

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou