Cranidos (Ultra Prism 64/156)

Expansion

Ultra Prism Ultra Prism - 64/156

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Illustrator

Kouki Saitou