Oranguru (Ultra Prism 114/156)

Expansion

Ultra Prism Ultra Prism - 114/156

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Illustrator

Kouki Saitou