Dhelmise (SM Black Star Promos SM53)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM53

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

Kouki Saitou