Decidueye (SM Black Star Promos SM55)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM55

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo Promo

Illustrator

Kouki Saitou