Meditite (EX Dragon 37/97)

Expansion

EX Dragon EX Dragon - 37/97

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou