Latias (SM Black Star Promos SM135)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM135

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo Promo

Illustrator

Kouki Saitou