Torchic (Dragon Majesty 4/70)

Expansion

Dragon Majesty Dragon Majesty - 4/70

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou