Bagon (Dragon Majesty 42/70)

Expansion

Dragon Majesty Dragon Majesty - 42/70

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou