Zeraora (Team Up 52/181)

Expansion

Team Up Team Up - 52/181

Card Type

Pokémon

Rarity

Holo Rare Holo Rare

Illustrator

Kouki Saitou