Glameow (XY Trainer Kit (Pikachu Libre) 1/30)

Card Type

Pokémon

Illustrator

Saya Tsuruta