Glaceon (SM Black Star Promos SM238)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM238

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo Promo

Illustrator

Mizue