Probopass (Arceus 7/99)

Expansion

Arceus Arceus - 7/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Holo Rare Holo

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou