Zoroark (BW Black Star Promos BW09)

Expansion

BW Black Star Promos BW Black Star Promos - BW09

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

Naoki Saito