Vanillite (Next Destinies 31/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 31/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kanako Eo