Raichu (Next Destinies 40/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 40/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Illustrator

Naoki Saito