Zebstrika (Next Destinies 48/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 48/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Rare

Illustrator

Naoki Saito