Bronzong (Next Destinies 76/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 76/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Rare

Illustrator

Kouki Saitou