Bagon (EX Dragon 50/97)

Expansion

EX Dragon EX Dragon - 50/97

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou