Espeon (BW Black Star Promos BW92)

Expansion

BW Black Star Promos BW Black Star Promos - BW92

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo