Zorua (BW Trainer Kit (Zoroark) 23/30)

Expansion

BW Trainer Kit (Zoroark) BW Trainer Kit (Zoroark) - 23/30

Card Type

Pokémon

Illustrator

Kouki Saitou