Furfrou (Phantom Forces 90/119)

Expansion

Phantom Forces Phantom Forces - 90/119

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Illustrator

Naoki Saito