Oricorio (Guardians Rising 55/145)

Expansion

Guardians Rising Guardians Rising - 55/145

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Rare

Illustrator

Kouki Saitou