Alolan Grimer (Burning Shadows 83/147)

Expansion

Burning Shadows Burning Shadows - 83/147

Card Type

Alolan Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou