Litten (SM Black Star Promos SM08)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM08

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

Kouki Saitou