Turtonator (SM Black Star Promos SM27)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM27

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

Kouki Saitou