Mewtwo (SM Black Star Promos SM77)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM77

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

Kouki Saitou