Magneton (Skyridge 20/144)

Expansion

Skyridge Skyridge - 20/144

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Rare

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou