Blaziken (Dragon Majesty 6/70)

Expansion

Dragon Majesty Dragon Majesty - 6/70

Card Type

Pokémon

Rarity

Holo Rare Holo Rare

Illustrator

Kouki Saitou