Alolan Meowth (McDonald's Collection 2017 8/12)

Expansion

McDonald's Collection 2017 McDonald's Collection 2017 - 8/12

Card Type

Alolan Pokémon

Illustrator

Kagemaru Himeno