Celebi & Venusaur-GX (Team Up 1/181)

Expansion

Team Up Team Up - 1/181

Rarity

Rare Holo GX Rare Holo GX

Illustrator

Mitsuhiro Arita