Dratini (Team Up 117/181)

Expansion

Team Up Team Up - 117/181

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou