Vaporeon-GX (SM Black Star Promos SM172)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM172

Card Type

Pokémon-GX

Rarity

Promo Promo

Illustrator

PLANETA Otani