Dark Omanyte (Neo Destiny 37/105)

Expansion

Neo Destiny Neo Destiny - 37/105

Card Type

Dark Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Format

Unlimited

Illustrator

Tomokazu Komiya