Lairon (Triumphant 37/102)
0

Lairon

Pokémon
Stage 1 – Evolves from Aron
Metal Metal Colorless
Take Down
80

Lairon does 20 damage to itself.