Forretress (Skyridge 56/144)

Expansion

Skyridge Skyridge - 56/144

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou