Simisear (Next Destinies 16/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 16/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Rare

Illustrator

Kouki Saitou