Litwick (Next Destinies 18/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 18/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kanako Eo