Luxio (Next Destinies 45/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 45/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Illustrator

Naoki Saito