Kirlia (Next Destinies 56/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 56/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Uncommon Uncommon

Illustrator

MAHOU