Riolu (Next Destinies 63/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 63/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Sumiyoshi Kizuki