Hippopotas (Next Destinies 65/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 65/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

match