Elgyem (Plasma Storm 68/135)
0
Psychic Psychic
Psyshot
30