Venonat (Phantom Forces 1/119)

Expansion

Phantom Forces Phantom Forces - 1/119

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Sumiyoshi Kizuki