Purrloin (Phantom Forces 56/119)

Expansion

Phantom Forces Phantom Forces - 56/119

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou