Team Magma's Lairon (Double Crisis 13/34)

Expansion

Double Crisis Double Crisis - 13/34

Card Type

Trainer's Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Masakazu Fukuda