Burmy (Fates Collide 2/124)

Expansion

Fates Collide Fates Collide - 2/124

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou